ภาพกิจกรรม
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ของ อปท. (สัญจร) ครั้งที่ 3/2562

08 มี.ค. 2562 452 ครั้ง

การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ของ อปท. (สัญจร) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม

 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ