ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15

08 มี.ค. 2562 640 ครั้ง

การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านต้นแบบ

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ห้วยสัก หมู่ที่ 15 

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ