ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11

08 มี.ค. 2562 361 ครั้ง

การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านต้นแบบ

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน งามเมือง หมู่ที่ 11 

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ