สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุจอมสวรรค์

20 มิ.ย. 2562 828 ครั้ง

พระธาตุจอมสวรรค์ 

ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 เป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนบ้านห้วยหลวงเหนือและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง  ก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือน 6 เหนือ แรม 2 ค่ำ    แล้วเสร็จเมื่อเดือน 8 ขึ้น 5 ค่ำ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2506 โดยครูบาคำหล้า สํวโร ได้ปฏิสังขรณ์และพระภิกษุอินถา พร้อมด้วยท่านเจ้าคณะหน่อคำ กวิวํโส พระศิษย์ยานุศิษย์ในวัดห้วยหลวงทุก ๆ รูป