สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

20 มิ.ย. 2562 575 ครั้ง

บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3

ตั้งอยู่เขตบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ของนายสุนทร พรมโลกา  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 1 งาน  การทำพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี