สถานที่ท่องเที่ยว
วัดห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20

20 มิ.ย. 2562 741 ครั้ง

วัดห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20

วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20  โดยมีเจ้าคณะตำบลยางฮอม พระครูหน่อคำ กวิวํโส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งมีความสวยงามของวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายและ   ได้รับโล่รางวัล การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ระดับดีเยี่ยม   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม