ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

14 ต.ค. 2563 65 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ