[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
21/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี และสถาบันครอบครัว ( 2 / )
    โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี และสถาบันครอบครัว วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชตกค้างในเกษตรกรหมู่บ้านป่าแดง ม.2 ( 2 / )
    โครงการตรวจเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชตกค้างในเกษตรกรหมู่บ้านป่าแดง ม.2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ( 6 / )
    อำเภอขุนตาลได้คัดเลือก ตำบลยางฮอม ซึ่งเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมของพื้นที่ และนำเสนอนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น โดยการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ( 6 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลยางฮอม ( 8 / )
    ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด โดยพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม ( 8 / )
    กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด โดยพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ( 7 / )
    กิจกรรมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลยางฮอมจัดกิจกรรม สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ โดยร่วมกับอสม.ตำบลยางฮอม เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลยางฮอม ( 6 / )
    กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลยางฮอม เทศบาลตำบลยางฮอม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและติดเตียง(LTC) โดย care giver
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการส่งขยะถุงพลาสติก แก่บริษัทกรีนไลน์ รอบที่ 3 ( 6 / )
    กิจกรรมการส่งขยะถุงพลาสติก แก่บริษัทกรีนไลน์ รอบที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางฮอม ได้จัดกรรมการส่งขยะถุงพลาสติก แก่บริษัทกรีนไลน์ จำนวน 539.5 กิโลกรัม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย ( 8 / )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางฮอม จัดกิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประเภทกระจก ณ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 จำนวน 25 กระสอบ รวม 428.2 กิโลกรัม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8->
  
<<
 
1
          
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292